Referat 4/12-18

Referat for FAU-møte tirsdag 4/12-2018 kl. 19.00

Tilstede (ifølge Spond): Elin Mari Skjong, Lydia Blindheim, Jenny-Ann Bjørge, Ann Lisbeth Nilsen, Tor André Ulla Eiken, Annalena Gjøsund, Siv Berger, Therese Zahl, Remøy, Lise-Mari Olsen, Silje Brungot, Christina Hessen, Tommy Solheim, Heidi Furnes, Nils Henrik Wiik, Cecilie Tangstad Rypdal, Anja Heimland Løkling

1) Rektor har ikke meldt saker til dette møtet, men skal allikevel delta med innspill fra skolen til temaer på sakslisten. Innspill fra rektor: vennskapsskole i utviklingsland; FAU er positive til dette, og det vil komme med på saksliste på ett av kommende møter.

2) Siv tok en gjennomgang av kommende arrangement jule(inn)samling. Hun orienterte om gruppens formål, og hensikten med arrangementet. Øy-Blikk publiserer artikkel på torsdag 06.12. Siv gjorde rede for hvorfor sponsingsspørsmålet ikke har vært oppe på møtet; grunnet at dette var en avstemning som ble midlertidig vedtatt internt via spond, samt at komiteen ville skaffe flere sponsorer, er det nå uklart hvor mye evt. kostnader vil lande på etter endt arrangement. Derfor ville komiteen for arrangementet vente med å be om en spesifikk sum til neste møte når alle tall er på plass, men det skal nevnes i dette referatet at utgangssummen som ble stemt over og bedt om var på 3000,- kr. Fullstendig  oversikt og gjennomgang av fullført arrangement kommer på saksliste til neste møte.

3) Taushetsplikt; FAU er underlagt taushetsplikt (jf. Opplæringsloven §15-1 Forvaltningsloven §13-3e), og skal ved dette møtet sørge for at alle representanter og vara får mulighet til å skrive under en forenklet taushetserklæring tilpasset FAU, innen neste møte i januar 2019. Dette er for å formalisere et særdeles viktig punkt, og for å poengtere viktigheten av at alle som kontakter FAU skal føle seg trygge på at taushetsplikten er aktiv og gjeldende. Det er også viktig at vårt FAU følger de retningslinjer som er gitt av FUG og Utdanningsdirektoratet. Siv har rådført seg kontinuerlig med FUG. Både representant og vara skal signere den forenklede avtalen. Dette bør det informeres om i starten av hvert skoleår, på første FAU-møte. Siv delte ut erklæringer til alle som var tilstede.

4) Domene; det har blitt opprettet et domene for FAU; www.vbsfau.no. Dette skal ved starten av 2019 utformes til å bli en enkel, fungerende hjemmeside for FAU, der alle medlemmer kan aktivt delta ved å oppdatere seg på hva FAU gjør, har gjort og planlegger å gjøre. Siv informerte om kontaktliste og oppretting av e-post; funksjon og hensikt. Tiltaket begrunnes med behovet for anonymitet og bevart integritet.

5) Ser vi allerede endring i trafikkbildet på skolens område? Sivs inntrykk er at det virker som foreldre/foresatte i flertall er positive til trafikkvaktordningen per i dag, og det er synlig bedre tilstander ved levering på morgenen nå. Siv har mottatt klage pr. mail fra forelder på nødvendige endringer og forbedringer av HC-området som er i rundkjøringen. Det kommer et skilt.

6) FAU har mottatt et prisoverslag fra Giske kommune på den utbedringen mellom rundkjøringen og parkeringen som har blitt diskutert på tidligere møter. Vi stemte over forslag om at FAU sponser med 20.000,-kr. for å få utført. Flertall for å innvilge pengene, til tross for gode argumenter mot. Innspill fra rektor: Trafikkvakter blir ekstra viktig etter at trafikkbildet endres.

7) Det blir stilt spørsmål til hvor lenge trafikkvaktsystemet skal foregå, om det er nødvendig hele tiden og i de lyse månedene. Det er planlagt en egen trafikkomité med oppstart på nyåret.

8) Det er behov for en oppklaring rundt gjeldende forventninger og krav; det er mange rutiner og retningslinjer ved et FAU-utvalg som skal følges. Siden FAU Valderøy Barneskule nå er registrert som forening, er det viktig at vi på dette møtet har en klar gjennomgang av de mest elementære punktene, så vi får en klarhet i hva vi ønsker at vårt FAU skal være! Hva ønsker vi å utrette og hva kan FAU gjøre for å bli mer synlig og tilgjengelig for alle foreldre/foresatte? Vi diskuterte i grupper til møtet ble avsluttet. Notater til forslag fra hver gruppe tas med videre til neste møte.