Agenda FAU-møte 5/2-19

Oppmøte; kl. 19.00-20.30

Det er viktig at alle klasser ved skolen er representert ved hvert møte. Dersom ikke representant kan stille, er det viktig at vara stiller.

Leder ønsker velkommen og gir litt info om dagens møte.

Rektor har fått tildelt innledningen av møtet for å ta opp de saker som det ikke ble tid til ved forrige møte;
– Satsingsområder 2019
– Trafikkplan for Valderøy Barneskule; Trygg Trafikk sin plan blir implementert i skolens
planverk.

1) Leder har invitert ordfører i Giske kommune, Harry Valderhaug og folkehelsekoordinator Anette Jahre, til å delta på dette møtet. Dette for å diskutere løsninger på problematikken langs skoleveiene, hvordan vi sammen kan finne en god og varig løsning på å trygge skoleveiene for elevene, hvordan vi kan redusere trafikken til/fra/ved skolen, samt snakke om et felles samarbeid mellom kommune, skoleledelse og FAU, (ref. møte fredag 25.01.2015, se Spond).

Det er satt av tid til å komme med innspill, forslag, kommentarer og diskusjon underveis, såfremt det er direkte relatert til tema.

2) Leder informerer om «Hjertesone» og fordeler ved å innføre dette, samt prosjektet «Beintøft».

3) Trafikk-komité; det skal oppnevnes en Trafikk-komité som kan være med og bidra til det arbeidet som skal gjøres i forhold til å bedre trafikksituasjonen på skolen og skoleveiene, samt det som gjelder generell trafikksikkerhet for elevene på skolen. Det bør være minimum 5 medlemmer i Trafikk-komitéen. Leder skal ha hovedansvar i komitéen. Har vi funnet en løsning på dette siden forrige møte?

4) Trafikk-vakter; hvordan synes vi at det fungerer? Hva er tilbakemeldingene fra foreldre/foresatte i klassene som har stilt til nå? Ser vi noen tydelig endring i trafikkbildet på skolens område? Hva kan bli bedre/gjøres annerledes?
– Ved å få til en «Hjertesone» rundt skolens område, kan vi redusere trafikken på skolens område drastisk. Dette vil ha en direkte innvirkning på behovet for trafikkvakter, forhåpentligvis permanent allerede fra starten på nytt skoleår til høsten. Diskusjonen om vi skal fortsette med denne ordningen vi være aktuell fra vi har gjennomført plassering av «dropp-soner», eventuelt flere/andre endringer i trafikkbildet.

Videre skal leder ha møte med 17. mai-komitéen for 2019, mandag 04.02.19. Raskt muntlig referat fra møtet. (skriftlig referat vil bli lagt ut på Spond for de som ønsker innsyn i dette).

– Innspill fra FAU-representant; «før FAU tar stilling til å støtte «Teknologirommet» med økonomiske midler fra 17. mai, er det ønskelig med en redegjørelse fra rektor angående midler til videre drift av prosjektet i årene fremover, slik at FAU kan ta dette med i vurderingen».

Diskusjonstema til neste møte; ønsker FAU å sponse «Teknologirommet» med inntekter fra 17. mai arrangementet? Hvor stor andel skal i så fall gå til dette?

– Til info; det har vært problematisk å få frem nødvendig dokumentasjon på avtale mellom fjorårets 17. mai-komité og IL Valder, og overskuddet er dermed ikke blitt overført. Økonomiansvarlig og leder jobber med å finne en løsning på dette, eventuelt vil det bli nødvendig å formulere og stemme over et skriftlig vedtak til underlag for overføring av penger. Vi kommer tilbake til dette når det finnes en bedre oversikt.

Annet;
– Trappen ved Daggry Barnehage; denne var under planlegging, men materialene som ble tilbudt fra kommunen var ikke som forventet. Det lot seg ikke gjøre å bygge en trapp av brukte gjerdestolper, og dette ble derfor utsatt. Vær og snø har begrenset mulighetene for å komme videre, men dette skal gjenopptas så snart dette lar seg gjøre, og dette vil være på plass innen utgangen av skoleåret, fortrinnsvis før 17. mai.

Vel møtt!